ČeskyEnglishDeutschPyсский
Podnikatelské nemovitosti
PRONÁJEM A PRODEJ

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY
ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, DĚČÍNSKÁ 1762, ČESKÁ LÍPA

Zadavatel

BUS.COM a.s.
se sídlem Praha 5, Lumiérů 181/41, 152 00
IČ: 25497995
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9616
zastoupen panem Ing. Michalem Jerglem, předsedou představenstva a panem Mgr. Davidem Mahdalem, členem představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Název zakázky

Zateplení obvodových stěn administrativní budovy, Děčínská 1762, Česká Lípa

Kontaktní osoba Zadavatele

Ing. Michal Jergl, ve věcech technických, tel. 724 060667

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je zejména provedení zateplení obvodových stěn budovy č.p. 1762, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 1440, k.ú. Česká Lípa, výměna klempířských prvků a výměna výplní otvorů v 1.N.P. budovy č.p. 1762, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc.č. 1440, k.ú. Česká Lípa.

Technická specifikace zakázky

Specifikace plnění zakázky, její rozsah, navržená technická řešení, technologické postupy a požadovaná jakost jsou definovány v kompletní projektové dokumentaci včetně soupisu prací a dodávek s výkazem výměr vypracovaný Ing. Arch. Kamilem Bílým, se sídlem Školní 3650, 430 01 Chomutov, jako generálním projektantem a Ing. Vratislavem Láfem, se sídlem Zadní Vinohrady, Chomutov, PSČ 430 01, ČKIT 0401458, jako odpovědným projektantem, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a bude Uchazečům předána v tištěné podobě a částečně počítačové podobě (Smlouva o dílo a „slepý“ výkaz výměr ve formátu MS EXCEL kompatibilním), po předchozí telefonické domluvě na adrese BUS.COM a.s., Na Kocandě 39, Litoměřice, pondělí až pátek mezi 8-15h, kontaktní osoba paní Nataša Pistorová, tel.: 724 632 515.

Podmínky zakázky

Uchazeč musí zahájit stavební práce nejdéle do 15 dnů ode dne podepsání smlouvy.
S ohledem na exteriérový charakter prací Zadavatel neorganizuje prohlídku místa plnění. Uchazeči si místo plnění zakázky, resp. Budovu mohou zaměřit a prohlédnout samostatně. Uchazeč má právo na prohlídku místa plnění zakázky. Případné prohlídky místa plnění budou provedeny pouze po domluvě se Zadavatelem.

Místo plnění zakázky

Místem plnění je budova č.p. 1762, objekt občanské vybavenosti, budova situovaná na pozemku parc.č. 1440, zapsaná v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, obec Česká Lípa, katastrální úřad Česká Lípa na listu vlastnictví č. 27 (dále jen „Budova“).

Termín plnění zakázky

V období od 1. 3. 2017 s předpokládanou dobou plnění 90 dnů (od předání staveniště Zadavatelem zhotoviteli do převzetí kompletního předmětu plnění Zadavatelem). Maximální termín dokončení a předání celého předmětu plnění do 31. 5. 2017.

Požadavky na zpracování nabídky

Kompletní nabídka včetně všech požadovaných dokumentů bude podána v jedné papírové podobě a v elektronické podobě na nosiči CD nebo DVD. Cenová nabídka bude v počítačové podobě dodána v souboru se software MS EXCEL kompatibilním.
Cenová nabídka bude v českém jazyce, bez drobných písem a ustanovení, jež by mohla Zadavatele zmást.

Požadavky na splnění kvalifikace

Nepředložení kteréhokoli z požadovaných dokladů v níže uvedených bodech, nebo předložení neplatného dokladu je považováno za důvod k vyloučení Uchazeče ze soutěže.

Základní a profesní kvalifikační předpoklady, prokázání oprávnění k podnikání, čestné prohlášení, že Uchazeč ke dni podání nabídky splňuje kvalifikační předpoklady.

Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelé prokáží předložením výpisu z Obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, ne staršího než 90 dnů nebo živnostenského oprávnění opravňujícího k činnosti s předmětem podnikání nezbytným ke splnění předmětu zakázky; splnění těchto kvalifikačních předpokladů se prokazuje doložením kopií příslušných dokladů.

Technické kvalifikační předpoklady představuje Seznam alespoň 3 významných obdobných dodávek poskytnutých v posledních 3 letech na území ČR s uvedením rozsahu, doby plnění a kontaktních osob, u nichž je možné tyto informace ověřit.

Seznam bude mít formu originálu čestného prohlášení s podpisem osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele; podává-li nabídku více osob společně, musí základní kvalifikační předpoklady splnit každá z těchto osob

 • Soupis prací a dodávek s výkazem výměr (příloha č.1 této výzvy) - oceněné a podepsané Uchazečem (bude předloženo rovněž v elektronické podobě na CD nebo DVD).
 • Harmonogram v souladu s navrženou dobou provádění. Maximální doba realizace 90 kalendářních dní.
 • Vlastní nabídka Uchazeče obsahující popis postupu výstavby, použité technologie, katalogové listy.
 • Návrh smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) – je součástí zadávací dokumentace a je předložen Zadavatelem. Návrh SOD specifikuje další podmínky zakázky. Uchazeč tento návrh doplní o potřebné údaje, jako jsou zejména, nikoli však výhradně, identifikace Uchazeče a cena a takto doplněný návrh SOD předloží spolu s nabídkou jak v tištěné, tak v elektronické podobě.
 • Výpis z obchodního rejstříku, je-li Uchazeč do něj zapsán, dokument nesmí být starší 90 dnů.
 • Výpis ze živnostenského rejstříku v oblasti předmětu díla, je-li Uchazeč do něj zapsán, dokument nesmí být starší 90 dnů.
 • Potvrzení o bezdlužnosti – finanční úřad, zdravotní pojišťovna, správa sociální zabezpečení
 • Smlouva o sjednaném pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a životě, na škody, poškození, ztráty na věcích a jinou možnou majetkovou újmu s minimálním krytím trojnásobku nabízené ceny díla vč. DPH nebo protokol o pojištění.
 • Certifikáty jakosti, protokoly o proškolení, aj. dokumenty mající vztah k zakázce.
 • Potvrzení min. 3 (slovy tří) objednatelů o realizaci významných zakázek stejného charakteru s minimálním objemem ve výši nabídkové ceny uskutečněných Uchazečem v posledních 3 letech. Potvrzení bude obsahovat název, adresu, IČO, jednající nebo zastupující osobu s uvedením kontaktního telefonického spojení, finanční objem v Kč s DPH, vyjádření a zhodnocení objednatele a podpis oprávněné osoby.

Cena a platební podmínky

Cena musí být zpracována v korunách českých(Kč). Musí být uvedena celková cena bez , samostatně vyčíslená DPH a celková cena s DPH. V nabídce musí být uveden položkový rozpočet při dodržení parametrů obsažených v projektové dokumentaci. Cena musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu a nabídka - SOD a položkový rozpočet – budou předloženy jak tištěné, tak elektronické podobě.

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou uhrazeny po předání zakázky na základě Zadavatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a Zadavatelem podepsaného předávacího protokolu a odstranění všech vad a nedodělků do výše maximálně 90 % výše vysoutěžené nabídkové na základě Uchazečem vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dnů.

Dalších 5% z nabídkové ceny bude uhrazeno do 14 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zakázky.

Zbývajících 5% z nabídkové ceny bude uhrazeno do 14 dnů po uplynutí jednoho roku po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zakázky.

Platba bude probíhat v korunách českých. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.

Způsob a doba podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 15. 2. 2017, v 15 hodin.
Nabídky musí být doručeny po předchozí domluvě osobně na adresu Na Kocandě 39, Litoměřice, pondělí až pátek, 8–15 h nebo poštou na adresu: Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5.
Nabídky budou podány v zapečetěné obálce s výrazným označením Neotvírat, Nabídka zateplení obvodových stěn administrativní budovy, Děčínská 1762, Česká Lípa

Způsob hodnocení nabídek

Nabídky Uchazečů budou posuzovány z hlediska jejich obsahové a formální úplnosti a splnění požadavků zadaných v této výzvě Zadavatele. Nabídky, které nebudou splňovat veškeré požadavky Zadavatele, budou vyřazeny. Po tomto posouzení nabídek budou zbylé nabídky hodnoceny podle následujících kritérií:

 1. Výše nabídkové ceny 95%
 2. Celková výhodnost nabídky 5%
  Materiál a technické řešení, kvalifikace Uchazeče, struktura a zaměření firmy, fungování na stavebním trhu, mechanismus řešení záručních oprav atd.

Další požadavky a podmínky Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 1. odmítnout předložené nabídky,
 2. prověřit údaje v nabídce a vyžádat si upřesnění nebo doplnění nabídky,
 3. vyloučit nabídku, která bude po obsahové a věcné stránce neúplná nebo nebude splňovat podmínky stanovené touto Výzvou,
 4. změnit podmínky zadání zadávacího řízení,
 5. zrušit zadání zadávacího řízení,
 6. smlouvu neuzavřít.

Platnost nabídek min. 60 dnů od data ukončení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel provede vyhodnocení podaných nabídek nejpozději do 30 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Ihned po ukončení hodnocení a výběru nejvhodnější nabídky podá všem Uchazečům písemnou zprávu. S vítězným Uchazečem bude neprodleně uzavřena SOD a zadávací řízení bude ukončeno.

Materiály uvedené v zadávací dokumentaci jsou standardem, který může být nahrazen materiálem o stejných či lepších vlastnostech. To musí Uchazeč prokázat.

Přílohy

 1. Slepý rozpočet k ocenění, tištěná i elektronická podoba.
 2. Návrh Smlouvy o dílo, tištěná i elektronická podoba.
 3. Kompletní projektová dokumentace, tištěná podoba.
 4. Grafický návrh fasády se specifikací barev, tištěná i elektronická podoba.
 5. Popis umístění a upevnění reklamní plachty na stěnu bez oken směr ulice Děčínská.

[ ^ nahoru ^ ]